Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de site, www.begrafeniskosten.net, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in uitvaartwensen en andere publicaties van anderen, zijn die van de auteur(s) (consument) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Begrafeniskosten.net

Begrafeniskosten.net kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de consument wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Begrafeniskosten.net sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Begrafeniskosten.net is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Begrafeniskosten.net verkregen is. Begrafeniskosten.net garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de consument altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/ of onderzoek te verrichten voor het gebruik van de, via de site van Begrafeniskosten.net verkregen informatie. De informatie op de site wordt gecontroleerd en aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Begrafeniskosten.net gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiƫle Instellingen. In deze gedragscode zijn regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De tekst van deze gedragscode kunt u downloaden op de internetsite van het Verbond van Verzekeraars.

Cookies

Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde cookies. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit op uw computer blokkeren of een waarschuwing krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.